Informații publice

Invitatie pentru propunere servicii sociale in vederea intocmirii planului de actiuni 2024

21.12.2023
În conformitate cu art.112 alin.1 și 3 lit.b din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, autoritãțile administraţiei publice locale elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul consiliului local, în urma consultării furnizorilor publici şi privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor.
Totodată, potrivit prevederilor art. 118 alin 3 din același act normativ, planurile de acțiune elaborate de către autoritățile administrației publice locale, anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului Iocal, se transmit pentru consultare consiliului județean.
De asemenea, în vederea aplicãrii atribuțiilor ce-i revin în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, SPAS colectează, prelucrează şi administrează datele şi informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați şi Serviciile administrate de aceştia şi le comunicã serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. La solicitarea acestuia, potrivit anexei 2, art.3 alin. 2 lit. g din Ordinul nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal.
In această perioadă Serviciul Public de Asistentă Socială Cugir centralizeazã datele privind serviciile sociale din orasul Cugir (publice și private), in vederea elaborării Planului de acțiune pentru anul 2024, în conformitate cu măsurile şi acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Strategia Orașului Cugir, care poate fi consultata pe site-ul Primäriei Cugir.
În vederea realizării unei analize cât mai realistã a serviciilor existente și a nevoilor de servicii sociale la nivelul orașului Cugir, având în vedere obiectivele operaționale ale Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi prevederile Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, vă adresăm rugămintea ca până la data de 15.01.2024 să transmiteți Planul cadru completat (anexat) conform ariei dumneavoastră de competență pe adresa de e-mail spas_cugir@yahoo.com.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul SPAS Cugir este d-na Nedel Viorica tel.0258/750764 sau 0788601923.