Informații publice

Anunt-depuneri-cereri-atribuire-teneruri-gratuite-2

17.01.2024
Anunț

Primăria Orașului Cugir anunță că în perioada 15 ianuarie - 29 februarie 2024 se primesc cereri pentru atribuirea terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în orașul Cugir.

Cererile (care pot fi descărcate de pe pagina web a primăriei) vor fi însoțite de următoarele documente justificative:
- copie de pe certificatul de naştere al solicitantului şi al soţului/soţiei/copii, dacă este cazul. Pentru părintele singur care are în întreţinere copii se va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că minorii se găsesc în întreţinerea acestuia;
- copie de pe actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţiei, dacă este cazul;
- copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
- declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, autentificată la notarul public, pe propria răspundere, că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe, atât în orașul Cugir, cât şi în alte localităţi;
- dovada calităţii de salariat cu contract individual de muncă, dovada calităţii de asociat sau administrator societate comercială (certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului), dovada calităţii de persoană fizică autorizată în baza O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (certificat fiscal de la Administraţia financiară, copie certificat de înmatriculare);
- copie act de studii (diplomă);
- adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net realizat de către solicitant și soţ/soţie, după caz, sau alte documente justificative care fac dovada veniturilor obținute din administrare/asociere societăți comerciale, PFA, II sau IF;
- certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (solicitantul, soţul/soţia, după caz).
- extras de cont / preaprobare financiară / contract de finanțare din partea unei instituții bancare cu privire la faptul că solicitantul deține suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro / este eligibil pentru obținerea unui credit în vederea construirii locuinței, cu suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro;
- cazier judiciar soţ şi soţie;
- declaraţia solicitantului, autentificată la notarul public, pe propria răspundere, privind indicatorii de energie primară și emisii CO2 asumați la realizarea locuinței.
Dosarele cu cererile însoțite de toate documentele prevăzute se depun la Registratură din cadrul Primăriei oraşului Cugir. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei sau la telefon 0258/751001, interior 121.