Informații publice

Anunt depuneri cereri atribuire terenuri in concesiune

29.02.2024
Anunț

Primăria Orașului Cugir anunță că în perioada 01-31 martie 2024 se primesc cereri pentru concesionarea de teren în vederea construirii unei locuinţe, conform prevederilor HCL nr.236/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru concesionarea bunurilor imobile care aparţin domeniului public și privat al orașului Cugir, completată cu HCL nr.229/2021.

Cererile (care pot fi descărcate de pe pagina web a primăriei) vor fi însoțite de următoarele documente justificative:
-copia actului de identitate din care să reiese că solicitantul are domiciliul în localitatea Cugir;
-copie de pe certificatul de naştere al solicitantului şi al soţului/soţiei/copii, dacă este cazul
-copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
-adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net realizat de către solicitant / soţ, soţie, după caz, sau alte documente justificative care fac dovada veniturilor obținute din administrare/asociere societăți comerciale, PFA, II sau IF;
-certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (solicitantul, soţul/soţia, după caz);
-extras de cont / preaprobare financiară / contract de finanțare din partea unei instituții bancare cu privire la faptul că solicitantul deține suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro / este eligibil pentru obținerea unui credit în vederea construirii locuinței, cu suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro;
            -cazier judiciar soţ şi soţie;
             -declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, autentificată la notarul public, pe propria răspundere, că se obligă:
să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului;
2) să finalizeze locuința în termen de maxim 3 ani de la data obținerii Autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
3) să respecte prevederile Regulamentului pentru concesionarea bunurilor imobile care aparţin domeniului public și privat al orașului Cugir;
4) să respecte indicatorii de energie primară și emisii co2 maxim admiși în cazul cladirilor de tip nzeb asumați, respectiv sub 172 kWh/m2/an; sub 39 kg/m2/an CO2.
                        Solicitantul/soțul sau soția care îndeplinesc condițiile impuse nu pot cocesiona decât o singură parcelă de teren pentru realizarea locuinței.
Solicitantul/soțul sau soția cărora le-a fost atribuit teren conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, nu  beneficiază și de teren concesionat pentru același scop.
Concesionarea terenurilor pentru realizarea de locuinţe se va face astfel :
- pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani, fără licitaţie publică, cu plata taxei de redevenţă stabilită potrivit legii;
- pentru persoanele care depășesc vârsta de 35 ani, prin licitație publică .
Dosarele cu cererile însoțite de toate documentele sus/menționate se depun la Registratură din cadrul Primăriei oraşului Cugir. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei sau la telefon 0258/751001, interior 112.