Informații publice

Invitatie pentru propunere servicii sociale in vederea intocmirii planului de actiuni 2024

În conformitate cu art.112 alin.1 și 3 lit.b din Legea nr.292/2011 a asistienței .sociale, cu modificările și completärile ulterioare, autoritãțile administratiei publice locale elaboreazá planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul consiliului local, în urma consultärii furnizorilor publici şi privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor.
Totodată, potrivit prevederilor art. 118 alin 3 din același act normativ, planurile de acțiune elaborate de cätre autoritățile administrației publice locale, anterior aprobärii acestora pin liotärâre a consiliului Iocal, se transmit pentru consultare consiliului județean.
De asemenea, în vederea aplicãrii atribuțiilor ce-i revin în domeniul organîzärii, administrärii și acordării serviciilor sociale, SPAS colectează, prelucieazä şi administrează datele şi informațiile privind beneficiarii, furnizorii publiei și privatİ şi ServiciiIe administrate de aceştia şi le comunicã serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum şi Ministerului Muncii şi Solidaritäții Sociale. la stilicitarea acestuia, potrivit anexei 2, ctrl.3 alirı. 2 lif. g din 11.Cr. nr. 797/2017 grnmri aprobarea re fyilcimenteíor-cadru de orgunizare şi [uncționare ale serviciilor publice de asitentă socială şi a structurii orientative de personal.
In această perioadă Serviciul Public de Asistentă Socială Cugir centralizeazã datele privind serviciile sociale din orasul Cugir (publice și private), in vederea elaborärii Planului de acțiune pentru anul 2024, în conformitate cu măsurile şi acțiunile preväzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Strategia Orașului Cugir, care poate fi consultata pe site-ul Primäriei Cugir.
În vederea realizării unei analize cât mai realistã a serviciilor existente și a nevoilor de servicii sociale la nivelul orașului Cugir, având în vedere obiectivele operaționale ale Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi prevederile Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, vă adresăm rugämintea ca până la data de 15.01.2024 să transmiteți Planul cadru completat (anexat) contorm ariei dumneavoastră de competență pe adresa de e-mail spas_cugir@yahoo.com.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul SPAS Cugir este d-na Nedel Viorica tel.0258/750764 sau 0788601923.