Informații publice

ORGANIZAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN ATRIBURE DIRECTĂ A PAJIȘTILOR PERMANENTE PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI CUGIR

 
1. Autoritatea contractantă:
Orașul Cugir, cu sediul în localitatea Cugir, str. I.L. Caragiale, nr. 1, județ Alba, cod poștal 515600, telefon: 0258.751.001, fax: 0258.755.394, e-mail: office@primariacugir.ro, web: www.primariacugir.ro face cunoscută intenția de a organiza procedura de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor permanente proprietate privată a oraşului Cugir în conformitate cu prevederile HCL nr. 39/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a pășunatului în Orașul Cugir și aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor permanente aparținând domeniului privat al orașului Cugir.
 
2. Informații generale privind obiectul inchirierii
Obiectul închirierii îl consituie suprafețele de pășune cu categoria de folosință ”pajiște” proprietate privată a oraşului Cugir. Închirierea se face pentru menținerea suprafețelor, punerea în valoare, folosirea optimă a pajiștilor și protecția mediului, cu asigurarea încărcăturii optime de animale.
Închirierea se face pe o perioadă de 7 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere, cu respectarea perioadei de pășunat prevăzută în Regulamentul privind modul de organizare a pășunatului. Contractul de închiriere poate fi prelungit cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani.
 
3. Procedura aplicată
Procedura de închiriere prin atribuire directă se desfășoară dacă există cel puțin un solicitant care îndeplinește condițiile stabilite de Documentația pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente proprietate privată a oraşului Cugir.
Un solicitant nu poate depune o cerere individuală și altă cerere comună, în cadrul unei asociații.
Închirierea pajiștilor prin atribuire directă se face cu respectarea dreptului de preferință al asociațiilor patrimoniale ale membrilor colectivității locale, proprietari de animale înscrise în RNE şi/sau în SIIE, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate economică specifică domeniului respectiv.
Asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Entităţile înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii au drept de preempţiune, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate economică specifică domeniului respectiv.
În situația în care există două sau mai multe cereri de atribuire directă pentru aceleași pajiști (bloc fizic/trup pășune) vor avea prioritate de închiriere entităţile prevăzute la alineatul anterior, înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate economică specifică domeniului respectiv.
După aplicarea principiului priorității la atribuire, în cazul în care pentru o suprafață sunt cel puțin 2 solicitanți, care îndeplinesc simultan aceleași condiții și nu ajung la un consens în ceea ce privește atribuirea directă, comisia va declara suprafețele respective calificate pentru închiriere prin licitație publică cu strigare.
 
4. Informații privind cererile de participare la procedura de atribuire directă, respectiv adresa la care trebuie depuse cererile, data-limită de depunere a cererilor, data și locul la care se va desfăsura sedința de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor
Solicitanții pot obține Documentația pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente proprietate privată a oraşului Cugir aprobată prin HCL nr. 39/2023 de la Compartimentul ADPP, camera nr. 21.
Solicitanții vor depune la Registratura Primăriei oraşului Cugir o cerere (conform Anexei la Documentația pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente proprietate privată a oraşului Cugir) până la data de 16.03.2023, ora 16.00. Cererile depuse după termenul menționat nu vor fi luate în considerare.
Documentele care însoțesc cererea:
A) Persoane fizice:
a) copie act de identitate;
b) certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor și impozitelor față de bugetul local, valabil la data depunerii cererii – original;
c) adeverință din care să reiasă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine, ecvidee pentru care se solicită pajiști (pășune) sunt înscise în RNE şi/sau în SIIE, conform modelului cuprins la art. 37 din Documentația pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente proprietate privată a oraşului Cugir;
d) adeverință eliberată de Primăria oraşului Cugir din care să rezulte că animalele sunt înscrise în Registrul agricol al oraşului Cugir la zi;
e) actul care atestă împuternicirea dată celui care depune cererea pentru a participa la procedura de închiriere prin atribuire directă în numele altei persoane (dacă este cazul).
 
B)  Persoană juridică/Formă asociativă:
a) copie de pe statut, copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul Comerțului;
b) copie de pe certificatul unic de înregistrare;
c) certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor și a impozitelor față de bugetul local, valabil la data depunerii cererii (original);
d) adeverință din care să reiasă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine, ecvidee pentru care se solicită pajiști (pășune) sunt înscise în RNE şi/sau în SIIE, conform modelului cuprins la art. 37 din Documentația pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente proprietate privată a oraşului Cugir;
e) adeverință eliberată de Primăria oraşului Cugir din care să rezulte că animalele sunt înscrise în Registrul agricol al oraşului Cugir, la zi;
f) tabel cu membrii asociației, crescători locali de animale care să conțină și numerele cardurilor de exploataţie ale crescătorilor locali care au animale înscrise în RNE şi/sau în SIIE.
g) dovada desfăşurării de activitate economică specifică creșterii animalelor în cazul persoanelor juridice/formelor asociative înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii.
 
Verificarea documentelor se va face în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea temenului de depunere a cererii.
Solicitantul nemulțumit de verificarea și propunerea făcută de către comisia de verificare raportată la propria cerere, poate depune contestație în termen de2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului.
Contestația va fi soluționată în termen de2 zile lucrătoare de la data depunerii.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Cugir sau la telefon 0258/751001.