Informații publice

Acte necesare pentru alocaţia pentru susținerea familiei

 • Cerere tip;
 • BI/CI (original şi copie) pentru parinti si pentru copii ( daca este cazul);
 • Livret de familie (original şi copie);
 • Certificate de naştere pentru  copii (original şi copie) + Certificat de casatorie(original şi copie) – (doar daca este cazul si nu este livret de familie); 
 • Orice act care dovedeşte venitul net al persoanei din luna anterioară depunerii cererii:
 • Adeverinţă de salariu din care să rezulte venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii;
 • cupoane de pensie , şomaj, plăţi compensatorii, indemnizaţie persoană cu handicap,etc;
 • cupon de alocaţie de stat / extras de cont in care sa fie precizat cuantumul alocatiei(in cazul in care alocatia este virata in cont bancar);
 • adeverinţă de la Registrul agricol (declaraţie în faţa secretarului localităţii cu venitul realizat din agricultură );
 • certificat fiscal, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale ;
 • adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice sau Declaratie notariala din care să rezulte faptul că realizează sau nu venituri ;
 • Adeverinţă de elev pentru copiii de vârstă şcolară, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere ;
 • dosar cu sina.
După caz :
 • adeverinţă din care să rezulte faptul că beneficiază de ajutor social;
 • Sentinţă de divorţ (original şi copie);
 • Certificat de deces soţ/soţie (original şi copie);
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap sau decizie de încadrare în grad de invaliditate (original şi copie);
 • Dispoziţia primarului privind instituirea tutelei, curatelei (original şi copie);
 • Hotărâre de încredinţare sau plasament familial (original şi copie);
 • Hotărâre privind încuviinţarea adopţiei (original şi copie);
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat disparut (original şi copie);
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privată de libertate(original şi copie).